กิจกรรมใดที่ต้องหยุดทันทีเมื่อโควิด-19 เข้ามาในชีวิต